Skip to main content
Prints, Framed, Posters, Cards, Canvas, Puzzles, Fine Art, Housewares, Mounted, Metal
Heritage Prints & Wall Art

sales@mediastorehouse.com
Tel: (678) 701-8254

Japanese School 19th Century Gallery

Available as Prints and Gift Items


Japanese Marriage Customs, pub. 1824. Creator: Japanese School (19th century)
Warriors playing a kind of polo, 19th Century. Creator: Japanese School (19th century)
Offerings of Food, 19th Century. Creator: Japanese School (19th century)
Attending a Festival: crossing a pontoon bridge to the sacred site. Creator: Japanese School
Samurai Warriors on the March, 19th Century. Creator: Japanese School (19th century)
Japanese Marriage: the two families meeting, with mediator; pub. 1824. Creator: Japanese School
Warlord watches Samurai practising their Swordplay, 19th Century. Creator: Japanese School
Hizume-No-Hyoshi, No 29
Kamiyo-No-Mukashi No 16
GeiSho-Ui, No 32
Aoi-Gata, No 30
Gei-Sho-Ui, No 32
Izumi-Gawa, No 37
Kaku-Jaku-Ro, No 39
Hoshi-Zukiyo, No. 45
Ezo-Nishiki, No41
Karako-Asobi, No 42
Asa-No-Kasumi, No 43
Shishi-No-Ikari, No 44
Ushio-No-Kemuri, No 47
Shokko-Nishiki, No. 48
Miyako-Dore, No 50
En-U-No-Sora, No 8
Gosetsu-No-Mai, No 9
Asa-Zuma-Bune, No 7
Senjo-To, No 5
Zama-No-Mori, No 4
Akashi-No-Ul, No 10
Shiga-No-Uranami, No. 3
Nyo-Nishiki, No 11
O-Sho-Kun, No 12
Komochi-Guma No. 14
Tanka-No-Koe, No 15
Kuro-Kumo, No 26
Kyo-Kanoko, No 24
Map of Nagasaki, c1801
Kamimado-No-Tsuki, No. 65, 1890, (colour woodblock print)
Gofukushoshu, No. 86, 1890, (colour woodblock print)
Irojiman, No. 80, 1890, (colour woodblock print)
En-Yo-No-Ten, No. 73, 1890, (colour woodblock print)
Manu-Zuru, No. 28, 1890, (colour woodblock print)
Iris Kaempferi - Front Cover, 1890, (colour woodblock print)
Tama-Usagi, No. 98, 1890, (colour woodblock print)
Moro-No-Tsuki, No. 97, 1890, (colour woodblock print)
Cho-Hiyen, No. 91, 1890, (colour woodblock print)
Gaisen, No. 90, 1890, (colour woodblock print)
Azumabotan, No. 89, 1890, (colour woodblock print)
Yamamatayama, No. 83, 1890, (colour woodblock print)

Choose from 87 pictures in our Japanese School 19th Century collection for your Wall Art or Photo Gift

Prints, Framed, Posters, Cards, Canvas, Puzzles, Fine Art, Housewares, Mounted, Metal...

Professionally Made for Quick Shipping